Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль

Хөлбөмбөг

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Дугуйлан хичээллэх өдөр

2020-10-01 - с 7 хоногт 1 удаа 80 минутаар 2021-04-01 өдрийг хүртэл.

Хамрагдах сурагчдын тоо.

Хамрагдах боломжтой нийт сурагчдын тоо 40.

Багш
Б.Ганцэцэг

2 дугуйланд багшилж байна.