Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль

Волейбол

Волейболын секц

Дугуйлан хичээллэх өдөр

2020-10-01 - с 7 хоногт 2 удаа 80 минутаар 2021-04-04 өдрийг хүртэл.

Хамрагдах сурагчдын тоо.

Хамрагдах боломжтой нийт сурагчдын тоо 40.

Багш
Н.Энхмаа

1 дугуйланд багшилж байна.