Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль

Ардын бүжиг

Бага сургуулийн 2,3,4,5-р ангийн сурагчид хамрагдана

Дугуйлан хичээллэх өдөр

2020-10-01 - с 7 хоногт 2 удаа 90 минутаар 2021-04-01 өдрийг хүртэл.

Хамрагдах сурагчдын тоо.

Хамрагдах боломжтой нийт сурагчдын тоо 40.

Багш
Н.Энх-Амгалан

3 дугуйланд багшилж байна.