Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль

Сагсан бөмбөг

Бага сургуулийн 4 болон 5-р ангийнхан хамрагддаг

Дугуйлан хичээллэх өдөр

2020-10-01 - с 7 хоногт 2 удаа 80 минутаар 2021-04-01 өдрийг хүртэл.

Хамрагдах сурагчдын тоо.

Хамрагдах боломжтой нийт сурагчдын тоо 40.

Багш
М.Жүгдэрнамжил

1 дугуйланд багшилж байна.