Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль

IT технологи

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Дугуйлан хичээллэх өдөр

2020-10-01 - с 7 хоногт 1 удаа 90 минутаар 2021-04-01 өдрийг хүртэл.

Хамрагдах сурагчдын тоо.

Хамрагдах боломжтой нийт сурагчдын тоо 40.

Багш
Б.Амартүвшин

2 дугуйланд багшилж байна.