Шинэ Монгол дугуйлан

Спорт, Урлаг - Эрүүл мэнд, Амжилт

Спортоор хичээллэснээр хүүхэд хүндлэл, сахилга бат, тэсвэр тэвчээр гэсэн үнэт зүйлд суралцана. Шинэ Монгол сургууль нь бага, дунд, ахлах сургуулийн сурагчдыг спортын болон урлагийн дугуйланд үнэ төлбөргүй хамруулдаг.

Дугуйлан
+
Багын
+
Хичээллэж
буй
+
Багш
+
Дундын
+
Ахлахын

Дунд

Ахлах