Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль

Спортын гимнастик

4,5-р ангийн сурагчид хамрагддаг

Дугуйлан хичээллэх өдөр

2020-10-01 - с 7 хоногт 2 удаа 60 минутаар 2021-04-01 өдрийг хүртэл.

Хамрагдах сурагчдын тоо.

Хамрагдах боломжтой нийт сурагчдын тоо 40.

Багш
Л.Ганзориг

2 дугуйланд багшилж байна.