Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль

Цөөхүүл хөгжим

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Дугуйлан хичээллэх өдөр

2020-10-01 - с 7 хоногт 2 удаа 90 минутаар 2021-04-01 өдрийг хүртэл.

Хамрагдах сурагчдын тоо.

Хамрагдах боломжтой нийт сурагчдын тоо 40.

Багш
Ш.Энхжаргал

4 дугуйланд багшилж байна.